Informacije 021/422-324, 011/361 60 47

Važne Napomene

SMEŠTAJ

Početak korišćenja smeštajnih jedinica je od 14:00 sati (lokalno vreme) na dan dolaska, a napuštanje poslednjeg dana boravka do 09:00 sati.

Studio – Jedna prostorija u kojoj se nalazi naznačeni broj ležajeva i čajna kuhinja koja je opremljena sa frižiderom i osnovnim posuđem , kupatilo, terasa .

Apartman – Jedna ili dve prostorije sa naznačenim brojem ležajeva i čajnom kuhinjom koja je opremljena frižiderom i osnovnim posuđem, kupatilo, terasa. Mogu imati jednu spavaću sobu i kuhinju ili dve spavaće sobe od kojih je u jednoj i kuhinja.

Kuhinje su, većinom, opremljene samo elementarnim inventarom: frižider-uglavnom mali, rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su uvek sa tušem (sa ili bez tuš kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad skromnih dimenzija. Kao i u većini delova Grčke, voda nije za piće. Na kvalitet, boju i izgled vode iz vodovoda vlasnici kuća ne mogu imati uticaja. Lokalni vodovod garantuje tehničku ispravnost vode za potrebe održavanja lične higijene.

Promena posteljine je na pola smene. Domaćini kuća na dan zamene posteljine dostavljaju čistu posteljinu koju gosti sami zamenjuju kao što i sami održavaju higijenu apartmana tokom svog boravka. U određnim vilama (naznačeno kod svake vile) postoje peškiri.

Sredstva za održavanje čistoće, toalet papir, sapun gosti sami obezbeđuju.

Eventualne neispravnosti i nedostatke u apartmanima prijaviti odmah po dolasku, predstavniku agencije (pozivom ili porukom,u slučaju korišćenja aplikacija proveriti da li su isporučene). Svaku pričinjenu štetu putnik je u obavezi da nadoknadi vlasniku objekta pre napuštanja smeštaja. Svako oštećenje, koje je postojalo u apartmanu prilikom ulaska, a nije prijavljeno predstavniku, tretiraće se kao šteta, koju su pričinili putnici koji trenutno borave unutra.

Putnici su dužni da poštuju kućni red objekta u kom su smešteni, u suprotnom vlasnik objekta ima pravo da ih iz istog udalji, a agencija ne snosi nikakvu odgovornost, niti obavezu, niti je dužna da vrati uplaćena,a neiskorišćena sredstva putnicima.

KLIMA UREÐAJ I TV

U kućama gde je korišćenje klima uredjaja uključeno u cenu, tj. nema doplate – gratis je, a tehnički nije rešen automatski prestanak rada uredjaja prilikom otvaranja prozora ili napuštanja sobe, korisnici se obavezuju na domaćinsko korišćenje istih. U kućama u kojima se korišćenje klima uredjaja doplaćuje, doplata cene za klimu iznosi 5 eur/dan.

Televizijski programi u apartmanima zavise uglavnom od vrste korisničkog paketa I ne podrazumeva RTS, EUROSPORT…

INTERNET

Uslugu besplatnog bežičnog interneta pružaju domaćini kuća preko lokalnih provajdera internet usluga. Protok prosečne brzine, koji se bežično šalje putem rutera u centralnom delu objekta, nije predviđen za strogo profesionalnu upotrebu. Za korišćenje gost dobija šifru od predstavnika ili domaćina kuće. Agencija nije u mogućnosti da garantuje, niti snosi odgovornost, za jačinu signala, pokrivenost apsolutno svih studija kao ni brzinu protoka.

PREDSTAVNIK

Organizator obezbeđuje prisustvo predstavnika, koji je na usluzi gostima u okviru realizacije programa. Komunikacija sa gostima se obavlja preko info tabli, istaknutim na ulazima u smeštajne objekte, na kojima je objavljeno i vreme redovnog dežurstva predstavnika u tom objektu. Za hitne slučajeve predstavnik je dostupan za asistenciju 24 sata.

Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su već uplatile aranžman nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu.

ZAŠTITA PODATAKA

Zaštita ličnih podataka je u skladu sa članom 16 OUP.

AUTOBUSKI PREVOZ

Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli.

Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme polaska. Postoji mogucnost skupljanja putnika duž auto-puta na usputnim predvidjenim stajalistima (bezinske pumpe, hoteli/moteli), ne postoji mogućnost ulaska u gradove.

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju…)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana.

Mesto polaska autobusa iz Novog Sada je sa parkinga kod lokomotive,iz Beograda, ispred Home centra kod Beogradskog sajma. Mesta polaska iz ostalih gradova su objavljena na internet stranici. U slučaju izmenjenjih okolnosti Organizator zadržava pravo promene mesta polaska o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.

PUTNE ISPRAVE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 3 meseca od završetka planiranog putovanja. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske i carinske propise za iznošenje dinara i deviza iz zemlje.

FAKULTATIVNI IZLETI

Fakultatativni izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim turističkim agencijama-partnerima, prema njihovim uslovima.

Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta ili do promene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja.

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

Putno zdravstveno osiguranje se realizuje u saradnji i po uslovima osiguravajuće kuće DDOR. Osigurana suma može biti na 10000 EUR I 30000 EUR.

Ovaj paket putnog osiguranja mogu zaključiti sve osobe do 85 godina života – domaći i strani državljani koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije. Može se zaključiti kao individualno, porodično (za najviše dve odrasle i pet maloletnih osoba, bez obzira na srodstvo), ili grupno.

OSIGURANJE OTKAZA PUTOVANJA

Ako ste prinuđeni da zbog neočekivanih okolnosti (nesrećnog slučaja, neočekivane bolesti, štete na imovini – požara, poplave, pa čak i nenajavljenog prekida radnog odnosa) odustanete od putovanja u inostranstvo koje ste već ugovorili sa turističkom agencijom, ovo osiguranje će Vam pokriti deo sume koju ste već uplatili agenciji.

Ovo osiguranje zaključujete prilikom uplate aranžamana, po uslovima osiguravajuće kuće DDOR.

INFORMIŠITE SE U AGENCIJI O PAKETIMA OSIGURANJA.

Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta ili do promene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja Grand Tours , licenca OTP br. 134/2021, kat A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Grand Tours uskladjeni sa Yuta standardom i Zakonom o turizmu.