Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

RUMUNIJA

89 €

20. -23. april 2018.
1 noćenje

Program putovanja

Polazak u 23:00 sata sa parkinga kod Lokomotive u Novom Sadu. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
- ... dolazak u Sigišoar u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Staro jezgro Segišoara je jedno od najočuvanijih srednjovekovnih gradskih jezgara ne samo u Transilvaniji i Rumuniji, nego u celoj srednjoj Evropi. Stoga, je staro jegro grada u zidinama uvršteno na spisak svetske baštine UNESKO-a. Takođe, grad je iz istog razloga postao poslednjih decenija stecište turizma.U Sigišoaru je rođen kontroverzni vladar Vlad Cepeš, poznat i kao Drakula. Razgledanje užeg jezgra istorijskog centra grada. Fakultativna poseta Istorijskom muzeju. Nakon razgleda sledi vožnja do Brašova. Po dolasku razgledanje grada: Crna crkva (Biserica Neagră) iz XV veka (najveća gotička crkva između Beča i Carigrada), stara gradska većnica... Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak do zamka Bran iz XIII veka, u kojem je Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para. Fakultativna poseta zamku. Fakultativna poseta manastiru Sinaja i dvorcu Peleš, jednom od najlepših dvoraca Evrope, inače nekadašnjoj letnjoj rezidenciji Karola i Elizabete, prvog rumunskog kraljevskog para. U kasnim popodnevnim časovima polazak prema Srbiji. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
Dolazak u Novi Sad u jutarnjim časovima.

Cena aranžmana obuhvata:

 prevoz visokopodnim autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema, wc) na navedenim relacijama,
 smeštaj u hotelu “Ave lux” ili sličan sa 3* u Brašovu na bazi 1 noćenja sa doručkom, doručak-švedski sto, u sobama 1/2 i 1/2+1 sa sopstvenim TWC,
 stručno turističko vođstvo puta,
 svi obilasci po programu,
 organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

– ulaznice za razgledanja i fakultativne izlete, paket ulaznica: Istorijski muzej u Sigišoari, zamak Bran, manastir Sinaja, dvorac Peleš, manastir Snagov – 35,€
– međunarodno zdravstveno osiguranje (1,- € po danu),
– lokalna taksa 2,5€ po osobi po noći koja se plaća direktno vodiču,
– doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi po pravcu (minimum 10 putnika),
– doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 60,-€ po osobi,

Plaćanje:

-30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
-odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,
– na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
– uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

– plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.
Napomena:

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

– Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

– Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
– Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

To isključivo zavisi od hotela.

– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

– Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.
– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 prijavljanih putnika.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “GRAND TOURS” i YUTA-e
LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.