Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

BUDIMPEŠTA

49 €

28./29. oktobar 2017. godine.
2 dana / 1 noćenje

Budimpešta (mađ. Budapest) , glavni grad Mađarske i glavni politički, industrijski, trgovački i saobraćajni centar zemlje. Grad koji ima preko 1,7 miliona stanovnika zauzima obe obale Dunava.

Program putovanja

Polazak u 05:00 sati iz Novog Sada sa parkinga kod "Lokomotive". Putovanje autoputem preko Subotice do Budimpešte. Panoramsko razgledanje grada: Trg Heroja, Parlament, Andraši bulevar, Tvrđava, Ribarski bastion, crkva Sv. Matije, Lančani i Eržebet most... Odlazak u hotel na smeštaj. Mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na krstarenje Dunavom uz razgledanje osvetljene Budimpešte što predstavlja poseban doživljaj (10€) i mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na čardu uz večeru (mađarska nacionalna kuhinja) i mađarski ples ( 15€) . Noćenje.
Doručak. Fakultativni polazak grupe za Sent Andreju (10€)... Po dolasku razgledanje grada: zadužbina Jakova Ignjatovića, trg Vuka Karadžića, kompleks od 7 crkava iz perioda baroka, Požarevačka, Beogradska, Krst Kneza Lazara, Crkveno umetnička zbirka Budimske pravoslavne eparhije... U popodnevnim časovima povratak u Budimpeštu. Slobodno vreme u Vaci ulici za šetnju i šoping. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja sa pauzama po potrebi grupe i radi obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Novi Sad u kasnim večernjim časovima.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema, wc) na navedenim relacijama
 • smeštaj u hotelu “Berlin” ili sličan sa 3* u Budimpešti na bazi 1 noćenja sa doručkom u sobama 1/2 i 1/3
 • svi obilasci po programu putovanja i stručno turističko vođstvo puta i obilasci po programu
 • organizacioni i drugi troškovi agencije

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom, fakultativni izleti, minimum za realizaciju je 30 putnika
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno), (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih)
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€, minimum za realizaciju 10 putnika
 • gradska komunalna taksa – 2,€ po noći po osobi
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 15,-€

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

– odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

WordPress Themes