Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

BOŽIĆNA PIJACA U SEGEDINU

Free

JEDNODNEVNI IZLET

Termin putovanja: 01. decembar 2019. godine

Segedin je mađarski grad na obali Tise. Ovaj grad i okolno područje su naseljeni od davnina. Legenda kaže da je Atila Bič Božiji nekada stolovao ovde i da je čak i sahranjen u okolini.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI IZNOSI: 1.000,00 DINARA

Program putovanja

Polazak u 06:00 sati sa parkinga kod "Lokomotive" u Novom Sadu. Vožnja preko Subotice. Dolazak u Segedin. Po dolasku razgledanje grada: Glavni (Sečenji) Trg, Zavetna crkva, Srpska Pravoslavna crkva…. Slobodno vreme u prelepo okićenom centru grada i Bozićnoj pijaci. Odlazak do tržnog centra Arkad. Slobodno vreme za šoping. Polazak za Novi Sad. Dolazak u mesto polaska u kasnim večernjim časovima, u zavisnosti od zadržavanja na granici.

Cena aranžmana obuhvata:

Aranžmana obuhvata:

  • prevoz autobusom visoke turističke klase na relaciji po programu putovanja,
  • pratilac grupe,
  • organizacioni i drugi troškovi Agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Aranžman ne obuhvata:

  • individualne troškove.

Plaćanje:

– 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
– na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
– uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,
– plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Napomena: U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava. Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja. Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.  Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih. Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Agencija Grand Tours uskoro prelazi na novi sajt!

Do tada za sve informacije pozovite agenciju zbog validnosti podataka.

021/422-324; 011/361-60-47